logo

sluŽby

Spoločnosť NTS Finance, s. r. o. sa zameriava na externé spracovanie účtovníctva pre živnostníkov, malé a stredné firmy. Cieľom je dosiahnuť spokojnosť klientov a odbremeniť ich od spracovania účtovnej a mzdovej agendy.

Výhody externého spracovania účtovníctva sú jednoznačne v nižších nákladoch v porovnaní s nákladmi, ktoré by ste vynaložili na zamestnávanie účtovníka (mzda, odvody, účtovný software a pod.). Pri externom spracovaní účtovníctva Vám odpadajú starosti so sledovaním novelizovaných zákonov, zmien týkajúcich sa účtovníctva a taktiež dôležitých termínov pre podanie daňových priznaní, hlásení, prehľadov a potvrdení, nakoľko všetko má na starosti externá účtovná firma.

Jednoduché účtovníctvo

 • zaúčtovanie všetkých dokladov,
 • vedenie peňažného denníka,
 • vedenie pokladničnej knihy,
 • vedenie knihy pohľadávok a záväzkov,
 • evidencia prijatých a vydaných faktúr,
 • evidencia DPH a vypracovanie daňových priznaní k DPH,
 • evidencia majetku,
 • ročná uzávierka účtovníctva,
 • daňové priznanie k dani z príjmov FO

Podvojné účtovníctvo

 • zaúčtovanie všetkých dokladov,
 • vedenie účtovného denníka,
 • vedenie hlavnej knihy,
 • vedenie knihy pohľadávok a záväzkov,
 • evidencia prijatých a vydaných faktúr,
 • evidencia DPH a vypracovanie daňových priznaní k DPH
 • evidencia majetku,
 • ročná uzávierka účtovníctva,
 • daňové priznanie k dani z príjmov PO

Mzdy a personalistika

 • spracovanie miezd,
 • vedenie mzdovej a personálnej agendy,
 • prihlášky a odhlášky zamestnancov,
 • spracovanie mesačných výkazov do sociálnej a zdravotnej poisťovne,
 • spracovanie mzdových listov,
 • ročné zúčtovanie preddavkov na daň

Dane

 • spracovanie daňových priznaní k DPH, kontrolných a súhrnných výkazov DPH,
 • spracovanie daňových priznaní k dani z motorových vozidiel
 • spracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň
 • spracovanie daňového priznania k dani z príjmov FO
 • spracovanie daňového priznania k dani z príjmov PO

Štatistika, grafy a prehľady

 • obraty účtov,
 • mesačná ziskovosť,
 • mesačná fakturácia,
 • mesačné zmeny stavu účtov,
 • mesačné zmeny stavu pokladní,
 • prehľad osobných nákladov,
 • prehľad miezd

"Využite aj Vy výhody externého spracovania účtovníctva a plne sa sústreďte na svoje podnikanie."