logo

Zmeny v ORSR

V priebehu podnikania sa stretnete so situáciami, kedy bude potrebné vykonať zmeny v Obchodnom registri SR. Či sa to týka doplnenia predmetov podnikania, zmeny sídla spoločnosti, zmeny názvu spoločnosti, zmeny konateľa, prípadne prevodu obchodného podielu na iného spoločníka, aj s týmito zmenami v Obchodnom registri SR Vám radi pomôžeme.

Vy nám poviete svoju predstavu o zmene údajov, my Vám následne administratívne doplníme Vaše údaje do dokumentácie a vykonáme zápis zmien údajov do Obchodného registra SR. Neposkytujeme klientom právne služby. V prípade, ak sú v rámci našej činnosti našimi klientmi vyžadované právne služby, obraciame sa za účelom ich poskytnutia na osoby oprávnené tieto služby poskytovať (notári, advokáti). Všetky použité formuláre sú voľne dostupnými formulármi, v ktorých administratívne doplníme údaje klientov. Spoločnosť NTS Finance, s. r. o. nezastupuje klientov v súdnom konaní ale len v registračnom konaní pred ORSR.

Zápis konečných užívateľov výhod do ORSR

Všetky obchodné spoločnosti zapísané v ORSR (okrem subjektov verejnej správy, emitentov cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu a subjektov, ktoré sú zapísané v registri partnerov verejného sektora) majú do 31. 12. 2019 povinnosť zapísať do ORSR konečných užívateľov výhod. Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod v obchodnom registri nenahrádza povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora. Využite aj Vy naše služby registračného zápisu konečných užívateľov výhod do ORSR v cene 49,- EUR s DPH.

 

Cenník

Zmeny údajov v ORSR v cene 66,- EUR s DPH, vrátane súdneho poplatku

Cena platí aj pri kombinácii viacerých zmien z tejto skupiny.

  • Zmena sídla spoločnosti
  • Zmena názvu spoločnosti
  • Zmena bydliska konateľa alebo spoločníka

Zmeny údajov v ORSR v cene 99,- EUR s DPH, vrátane súdneho poplatku

Cena platí aj pri kombinácii viacerých zmien z tejto skupiny.

  • Zmena konateľa spoločnosti
  • Prevod obchodného podielu (zmena spoločníka)
  • Zvýšenie základného imania
  • Doplnenie predmetov podnikania

Zmeny údajov v ORSR v cene od 299,- EUR s DPH, vrátane súdneho poplatku

  • Likvidácia spoločnosti
  • Zlúčenie spoločností